Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Terminy rozliczenia subwencji z Tarczy Finansowej 2.0
Opublikowany: 2021-11-17

Poprzez formularz oświadczenia o rozliczeniu udostępniony w bankowości elektronicznej tego samego banku w jakim Beneficjent otrzymał subwencję począwszy od 18 listopada 2021r. do 15 stycznia 2022r. rozliczać się będą małe i średnie firmy a od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. mikrofirmy.

Umorzenie subwencji w 100 %, co do zasady, przysługiwać będzie przedsiębiorcom, którzy  nieprzerwanie  utrzymują działalność gospodarczą do 31 grudnia 2021 r. włącznie oraz odpowiednio:

  • dla MŚiP - rozliczą nadwyżkę otrzymanej subwencji finansowej.

Wniosek o subwencje zawierał prognozę przychodów oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. więc w celu rozliczenia subwencji należało będzie podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla w wskazanego okresu, do wyliczenia różnicy udostępniony będzie specjalny kalkulator, z którego można będzie skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy  nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka wystąpi należało będzie ją zwrócić do 15 marca 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

  • dla Mikrofirm - utrzymają średni poziom zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których został złożony wniosek o subwencję. 

PFR przeanalizuje oświadczenie o rozliczeniu subwencji na podstawie dostępnych danych z ZUS co będzie miało kluczowy wpływa na decyzję, zwłaszcza w sytuacji braku aktualizacji danych przez system.      

Na termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie wpływa fakt upłynięcia roku (nie chodzi tu o rok kalendarzowy) od daty przyznania subwencji jak i termin wydania decyzji przez PFR nie jest warunkowany datą złożenia deklaracji. Formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji PFR jej rozliczenia a spłata subwencji, jeśli dojdzie do takiej konieczności, będą spłacana na odmienny numer rachunku niż ten na jaki wypłacono subwencję.

 W kwietniu 2022r  PFR wyda Beneficjentom jedna z trzech decyzji dotyczących rozliczenia subwencji:

  • określenie kwoty subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu lub całkowite umorzenie;
  • wezwie do całkowitego zwrotu subwencji w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji z PFR lub 14 dni gdy firma została zawieszona lub znajduje się w stanie np.: restrukturyzacji, (co  w ocenie naszych prawników będzie żądaniem niezasadnym);
  • zwróci się do Beneficjenta z prośbą o dalsze wyjaśnienie ze względu na zidentyfikowane  przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu (jak to ma miejsce w przypadku tarczy 1.0 gdzie wielu Przedsiębiorców nadal oczekuje na decyzję w sprawie).

Przed wysłaniem oświadczenia o rozliczeniu należy potwierdzić, że wszystkie dane w ZUS zostały zaktualizowane zgodnie z przekazanymi przez Przedsiębiorcę informacjami; sprawdzić zgodność ostatnich zmian przypadających na dzień składania rozliczenia jakie mogą pojawiać się w zapisie regulaminu PFR dotyczącego rozliczenia subwencji z tarczy 2.0; w sytuacji pojawienia się jednak spornych kwestii, warto uzyskać wsparcie profesjonalnego doradcy celem minimalizacji wdawania się w spór z PFR.