Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
NSA potwierdza nasze stanowisko w sprawie Tarcz Finansowych PFR
Opublikowany: 2021-12-16

NSA potwierdził nasze stanowisko o właściwości sądów powszechnych w sporach dotyczących Tarczy Finansowej PFR. Szerzej w kolejnym artykułu  z naszym udziałem w Dzienniku Gazeta prawna DGP (https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/8307348,nsa-spor-z-pfr-przedsiebiorcy-tarcza-finansowa-sad-powszechny-decyzja-administracyjna.html?fbclid=IwAR3zsc-ptgPErrUmKsTTvZ6n8qAEKVAA3h3bIBpM4KZ58oO43x7C-qi-Y10).

Postanowienie NSA z dnia 5 października 2021 r., sygn. I GSK 1154/21, ostatecznie rozstrzyga wątpliwości w zakresie jakie sądy są właściwe w sporach związanych z Tarczami Finansowymi PFR, wskazując, że właściwa jest tu wyłącznie droga cywilna. Do tego czasu o braku kognicji sądów administracyjnych orzekały już kilkukrotnie WSA w Warszawie, niemniej przedmiotowe orzeczenie jest pierwszym wydanym w tej sprawie przez NSA.

 

Stan faktyczny sprawy, która była przedmiotem analizy NSA, przedstawiał się następująco - wnioskodawca, będący fundacją prowadzącą działalność gospodarczą, złożył wniosek o udzielenie subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej 1.0. W odpowiedzi na złożony wniosek PFR wydał decyzję odmawiającą udzielenia wsparcia. Wnioskodawca podejmował działania polubowne, których celem była zmiana stanowiska PFR, jednak ten, jak w wielu podobnych przypadkach, zdania nie zmienił i konsekwentnie odmawiał udzielenia wsparcia. Ostatecznie wnioskodawca zdecydował się na skierowanie sprawy na drogę sądową i złożył skargę do WSA w Warszawie, który skargę odrzucił wskazując, że wnioskodawcę oraz PFR od samego początku wiązała umowa subwencji finansowej. W konsekwencji czego, w ocenie WSA w Warszawie, wszelkie kwestie dotyczące oceny tego, czy odmowa udzielenia subwencji finansowej była zasadna, muszą być traktowane jako kwestie podlegające rozstrzygnięciu na drodze postępowania cywilnego przed sądem powszechnym. 

Rozpoznając skargę kasacyjną NSA podzielił zapatrywania prawne WSA w Warszawie. NSA wskazał, że relacja łącząca wnioskodawcę oraz PFR ma charakter cywilnoprawny. Przemawia za tym, iż Rada Ministrów, a zatem organ administracji publicznej, powierzyła PFR realizację określonych zadań z zakresu administracji publicznej. W ocenie NSA mamy w tym zakresie do czynienia ze zjawiskiem prywatyzacji zadań publicznych, gdyż zadania administracji publicznej realizuje podmiot znajdujący się poza strukturami administracji - spostrzeżenie to nie oznacza jednak, że doszło tu również do wyposażenia PFR w możliwość działania w formie decyzji administracyjnej.

 

W mojej ocenie, konkluzje z postanowienia NSA są pozytywne dla wnioskodawców, którzy nie otrzymali subwencji finansowej pomimo tego, że spełniali ku temu formalne kryteria nie tylko z tego względu, że przedsiębiorcy uzyskali większą pewność co do właściwości drogi cywilnej, ale przede wszystkim dlatego, że NSA kilkukrotnie wskazał w uzasadnieniu postanowienia, że PFR realizując Tarczę Finansową wykonuje zadanie publiczne. Dochodząc roszczeń przeciwko PFR przed sądem cywilnym, w szczególności, kiedy PFR nadużywając przewagi kontraktowej podejmował dyskrecjonalne decyzje bez wskazywania przedsiębiorcom żadnego uzasadnienia, należy uwypuklać ten aspekt, tj. wskazywać, że swoboda kontraktowa PFR była ograniczona faktem, iż nie realizował swojego własnego programu czy też inwestycji na zasadach rynkowych, a zajmował się wykonaniem zadania publicznego, które zostało mu powierzone przez Radę Ministrów. Aspekt ten powinien postawić pod znakiem zapytania decyzje PFR, w których beneficjenci nie mieli możliwości poznania podstaw odmowy udzielenia subwencji finansowej.