Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami
W Investments
portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
Kompleksowa obsługa biznesu
Dochodzenie i odpieranie roszczeń
w związku z Tarczą Finansową PFR
Informacje dla poszkodowanych
w związku z funduszami Investments portfela inwestycyjnego FinCrea
Kredyty walutowe (CHF,EUR)
fundusze W Investments - roszczenie przeciwko Raiffeisen Bank może ulec przedawnieniu 31.12.2021 r.
Opublikowany: 2021-12-27

Przypominamy wszystkim posiadaczom certyfikatów W Investments, którzy nie podjęli jeszcze działań zmierzających do odzyskania zainwestowanych środków od obecnego likwidatora a wcześniej depozytariusza, że 31.12.2021 r. ich roszczenie o odszkodowanie może ulec przedawnieniu.

Zwracamy uwagę, że przedawnienie roszczeń o odszkodowanie zgodnie z art. 442(2) § 1 kodeksu cywilnego to „3 lata [ze skutkiem na koniec roku] od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie [a nie jej konkretnej wysokości] i o osobie obowiązanej do jej naprawienia”.

W naszej ocenie, istnieje realne ryzyko, że termin ten zaczął biec już w 2018 r., gdyż w 14 września tego roku KNF nałożył na Raiffeisen kary o łącznej wartości 55 mln zł, z tytułu nienależytego wykonywania obowiązków depozytariusza oraz rażącego naruszenia obowiązków likwidatora.

W tym roku uczestnicy, przy zachowaniu należytej staranności mogli dowiedzieć się o tym że szkoda zaistniała (tj. wartość certyfikatów drastycznie spadła) oraz że odpowiedzialność za to ponosi m.in. Raiffeisen.

Zgodnie zaś z jednym z orzeczeniem Sądu Najwyższego „Zbycie rzeczy jest takim samym uprawnieniem właściciela jak korzystanie z niej, wobec czego traci także znaczenie odróżnianie wartości użytkowej rzeczy od jej wartości handlowej. Miernikiem wartości majątkowej rzeczy jest pieniądz, a jej weryfikatorem rynek. Rzecz zawsze ma taką wartość majątkową, jaką może osiągnąć na rynkuTak więc spadek wartości zbawczej rzeczy (w tym przypadku certyfikatów inwestycyjnych) stanowi  oczywistą szkodę. Także z wielu orzeczeń sadow apelacyjnych wynika, że utrata wartości rzeczy nie jest szkodą jedynie hipotetyczną, aktualizującą się dopiero w chwili rozporządzenia rzeczą. Jeśli rzecz ma charakter inwestycyjny, jest lokatą kapitału, ma zawsze ma taką wartość majątkową, jaką może osiągnąć na rynku. Obniżenie jej wartości stanowi przy tym wymierną stratę, niezależnie od tego czy właściciel ją zbył, czy też nie zamierza podjąć w tym kierunku żadnych działa.

Dla pełnego bezpieczeństwa rekomendujemy podjęcie kroków prawnych jeszcze w tym roku. Na chwilę obecną możlwie jest jeszcze zarówno przystąpienie do prowadzonych przez nas postępowań grupowych w sprawach toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie jak i złożenie pozwów indywdualnych.